ISO 14065

Informatie omtrent de verificatie in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten van broeikasgassen.

Hieronder vindt u een opsomming van alle informatie omtrent dataverificatie en systeemaudit in het kader van de EU ETS.

Accreditatie en kwaliteit

Deze EU ETS verificatieopdrachten zijn in België, Nederland en Ierland door BELAC(*) geaccrediteerd conform de norm EN 14065 met certificaatnummer 005-GHG.  De gedetailleerde inhoud hiervan is online consulteerbaar op de BELAC website. De opdracht kan uitsluitend toevertrouwd worden aan een geaccrediteerde instelling conform de norm EN ISO/IEC 14065 en de AVR (EU/2018/2067).

Dit accreditatiecertificaat van SGS Belgium is eenvoudig consulteerbaar op de website van Belac.

Binnen het kwaliteitssysteem van SGS zijn er procedures voor het behandelen van klachten, claims, vragen en belangenconflicten. Desgevallend kan u zich hiervoor wenden tot de Technical Manager EU ETS Verificaties en/of de onafhankelijke Kwaliteitsmanager.

Algemeen situering en voorwaarden

Deze EU ETS verificaties worden uitgevoerd conform de vereisten en systematiek opgenomen in de Accreditatie en Verificatie Verordening (AVR) EU/2018/2067:  

  •  Verificatie van het CO2-emissiejaarrapport  
  •  Verificatie van het ALC-rapport

Meer algemeen is volgend regelgevend kader van toepassing:

  • Europese Richtlijn (ETS) 2003/87/EG 
  •  Monitoring- en Rapporteringsverordening (MRR) (2018/2066)  
  •  Free Allocation Regulation (FAR) (2019/331) 
  •  Activity Level Change Regulation (ALC) (2019/1842)  
  •  Accreditatie en Verificatie Verordening (AVR) EU/2018/2067

Planning en timing

Dit wordt bepaald in overleg tussen de opdrachtgever en verificateur volgens een stappenplan.

Klachten- en beroepsprocedure

Eventuele klachten, voldoende gedocumenteerd, worden kenbaar gemaakt bij de Technical Manager EU ETS en/of Kwaliteitsmanager voor behandeling overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de verificatie-instelling. Elke klacht zal alleszins schriftelijk (per e-mail) gemotiveerd beantwoord worden.

Voor meer informatie over het afhandelen van informatieverzoeken, klachten en beroepen verwijzen wij u graag naar de klachten- en beroepsprocedure van de SGS Groep BNL

Beleid inzake onpartijdigheid

De SGS-verificateur en contactpersonen van de exploitant verklaren wederzijds en onafhankelijk voor aanvang van de verificatie dat zij zich niet bevinden in een situatie van een (potentieel) belangenconflict.  De opdrachtgever heeft alleszins de mogelijk om de door SGS aangestelde verificateur te wraken overeenkomstig de modaliteiten beschreven in het kwaliteitssysteem.  In dit geval zal de opdrachtgever dit meteen kenbaar maken bij de Technical Manager EU ETS.

Voor meer informatie van ons beleid inzake onpartijdigheid verwijzen wij u naar onze ‘Verklaring van onpartijdigheid' en ‘Terms and Conditions’.

Verdere informatie

Op verzoek kunnen wij u een op de maat van uw bedrijf aangepaste offerte bezorgen alsook meer informatie aanreiken. Vraag de informatie op >

Neem contact op