Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Milieudiensten van SGS helpen u de juiste productveiligheidsrapporten en vereiste dossiers in te dienen om aan alle vereisten voor noodhulpdiensten te voldoen bij voorvallen waarbij gevaarlijke chemische stoffen zijn betrokken. Bel ons vandaag nog voor meer informatie.

Als u omgaat met gevaarlijke stoffen, moet uw onderneming voldoen aan een groot aantal verordeningen. Om te bewijzen dat u regelgevingen naleeft, bestaan er aanmeldingsrapporten die u bij de bevoegde autoriteiten moet indienen.

Met een schat aan ervaring en een wereldwijd netwerk van deskundigen dat te hulp geroepen kan worden, kunnen we u advies geven over richtlijnen en reguleringen die van toepassing zijn op uw producten. We kunnen u eveneens op de hoogte houden van actualiseringen en toevoegingen aan de toepasselijke reguleringen zodat u nooit gevaar loopt voorschriften niet na te komen.

We leveren ondersteuning bij de volgende specifieke aanmeldingsrapporten:

Verordening classificatie, etikettering en verpakking (CLP) 1272/2008/EC

Wij informeren over de inhoud van uw chemische stoffen aan de bevoegde instantie(s) voor noodsituaties waarbij gevaar voor de volksgezondheid kan optreden.

Regulering 689/2008/EC voor de export en import van gevaarlijke chemische stoffen

Wij helpen u bij de voorbereiding van de vereiste aanmeldingsrapporten en met de organisatie van de vereiste volume- en klanttraceringssystemen voor gevaarlijke chemische stoffen die onder verbods- of beperkingsmaatregelen vallen.

Richtlijn 98/8/EC voor biocide

Als uw producten gebruik maken van biocide producten, bereiden wij het benodigde aanmeldingsrapport (notificatie) voor om autorisatie aan te vragen.

Regulering voor reinigingsmiddelen 648/2004/EC

Onze laboratoria verstrekken u de benodigde tests om de biologische afbreekbaarheid van de actieve ingrediënten van wasmiddelen vast te stellen. We leveren tevens veiligheidscommunicatie die vereist is om te voldoen aan strenge vereisten betreffende etikettering.

Verordening 1907/2006/EC voor classificatie- en etiketteringsoverzicht van registratie, evaluatie, autorisatie en indamming van chemische stoffen (REACH) (anders dan voor geregistreerde stoffen)

Voor stoffen die onder deze richtlijn vallen en voldoen aan de criteria voor classificatie als gevaarlijke stof of die eventueel geregistreerd moeten worden, geldt aanmeldingsplicht voor etikettering en classificatie. Wij helpen zeker te stellen dat u de juiste gegevens in het juiste formaat verstrekt om te voldoen aan de vereisten.

Concentreert u zich op uw kerntaken en profiteer van onze vakbekwame deskundigen en softwaresystemen om voor uw vereiste aanmeldingen van gegevens te zorgen. Bel vandaag nog met onze deskundigen voor crisiscommunicatie.