Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

REACH is een verordening van de Europese Unie betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen.

Deze verordening is van toepassing op alle chemische stoffen. Het gaat dus niet alleen om stoffen voor industrieel gebruik, maar ook stoffen voor dagelijks gebruik (zoals schoonmaakmiddelen en verf), en stoffen die in producten als kleding, meubels en elektrische apparaten zijn verwerkt.

Aangezien REACH niet alleen van toepassing is op chemische stoffen en mengsels, maar ook regels bevat ten aanzien van bepaalde producten, is het van belang dat fabrikanten en importeurs van consumentenproducten goed op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden onder de REACH-verordening. Restrictie-, autorisatie- en meldingsverplichtingen zijn belangrijke factoren voor alle producten die binnen de EG op de markt worden gebracht. Daarnaast heeft de sector richting de toeleveringsketen en consumenten te maken met een informatieplicht ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen.

SGS biedt een breed scala aan diensten waarmee onze klanten hun verplichtingen onder de REACH-regelgeving kunnen nakomen voor continue compliance: vanaf de eerste REACH-registratie tot aan consultancy, analyse, audits en controle.

REACH maakt de industrie verantwoordelijk voor het risicobeheer van chemische stoffen of consumentenartikelen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De meeste REACH-vereisten gelden rechtstreeks voor fabrikanten en importeurs die chemische stoffen (in zuivere vorm of als mengsel) moeten registreren door gegevens over de eigenschappen van de stoffen te overleggen. Zij zijn onder REACH ook verplicht chemische veiligheidsbeoordelingen uit te voeren en risicobeheermaatregelen te treffen. REACH verplicht fabrikanten en importeurs de Europese regelgevende instanties van hun gebruik van gevaarlijke stoffen op de hoogte te brengen. Onder de REACH-verordening kunnen deze stoffen vervolgens op de autorisatielijst worden geplaatst.

REACH verlangt van downstreamgebruikers dat zij hun klanten (zoals andere industriële ondernemingen en consumenten) van alle informatie voorzien die nodig is voor een veilig gebruik. Distributeurs zijn verplicht de preparaten en artikelen die zij verkopen te voorzien van alle relevante veiligheidsinformatie, en ervoor te zorgen dat er geen restrictiebepalingen van toepassing zijn op stoffen in de door hen verkochte producten.

Daarnaast zijn de REACH-bepalingen mogelijk van invloed op consumentenproducten in de vorm van een autorisatieplicht (bijlage XIV), eventuele stoffen met restricties (bijlage XVII), en registratie en/of melding (artikel 7) of informatievoorziening (artikel 33) met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen. Fabrikanten en importeurs moeten zich bewust zijn van het feit dat de REACH-normen continu veranderen en ze dus op de hoogte moeten blijven van de meest actuele vereisten. 

Via ons mondiale netwerk van laboratoria en ervaren specialisten biedt SGS alle mogelijke oplossingen om uw productie- en distributiesystemen feilloos aan de eisen en normen van REACH te laten voldoen.