Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Het is zover: de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Verordening 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008) is omgezet in Vlaamse wetgeving.

De aanpassingen aan het VLAREM zijn van kracht sinds 1 juni 2015.
Titel I van het VLAREM bevat nu een nieuwe indelingslijst met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen (zowel vast, vloeibaar als gasvormig) (rubriek 17) en brandbare stoffen (rubriek 6). In titel II werden nieuwe sectorale voorwaarden opgenomen met gewijzigde afstandsregels.

Het is de taak van de bedrijven om te voldoen aan deze wijziging en na te gaan onder welke rubrieken de opgeslagen producten vallen. De omzetting dient te gebeuren vóór 1 december 2015, en de gemaakte wijzigingen moeten geregistreerd worden in een consulteerbare omzettingstabel.
Het is aan te raden deze gelegenheid ook aan te grijpen om na te gaan of de vergunde toestand nog overeenstemt met de werkelijke toestand.

SGS begrijpt dat deze vertaalslag niet vanzelfsprekend is, en staat klaar om u hierin bij te staan.
De hele vertaling zal gebeuren op basis van zeer recente SDS fiches, die eerst opgevraagd moeten worden bij de leveranciers.
Als blijkt dat de werkelijke toestand naar opslag van gevaarlijke producten niet meer in overeenstemming is met de vergunde toestand, kunt u beroep doen op SGS om de situatie te regulariseren. Bovendien kan SGS nagaan of u voldoet aan de nieuwe voorwaarden van VLAREM II.

Als u met vragen zit of professioneel advies zoekt over de wijzigingen in het VLAREM, aarzel dan niet contact op te nemen met SGS.