Skip to Menu Skip to Search Contact Belgium Websites & talen Skip to Content

Een nieuw Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties vanaf 1 juni 2020.

Het koninklijk besluit van 8 september 2019 waarbij; 

  • Boek 1 op de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning,
  • Boek 2 op elektrische installaties op hoogspanning en,
  • Boek 3 op de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie,
    bindend worden verklaard, werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) brengt de belangrijkste reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België samen. 

Vanaf 1 juni 2020 treedt een vernieuwing van dit reglement in voege, waarbij de veranderingen betrekking hebben op zowel de inhoud als de structurele opbouw van het AREI. We berichten u graag over de belangrijkste updates.

WAT IS HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET NIEUWE AREI?
Het nieuwe AREI geldt voor zowel de nieuwe installaties als de bestaande installaties waarop het voorgaande AREI van toepassing is. Wat betreft huishoudelijke installaties is het AREI ook van toepassing op de oude installaties van een wooneenheid waarvan de aanleg is aangevat vóór 1 oktober 1981, en waaraan sinds toen geen belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht; 

  • ofwel in het geval van een verzwaring van de aansluiting op het verdeelnet,
  • ofwel wanneer de wooneenheid het voorwerp uitmaakt van een verkoop

Het nieuwe AREI bestaat uit drie boeken:

Boek 1 - elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
heeft betrekking op installaties waarvoor de spanning niet meer bedraagt dan 1000 V in wisselstroom en 1500 V in gelijkstroom (met of zonder drempel). 

De installaties worden in twee categorieën gegroepeerd;
1) huishoudelijke installaties: wooneenheid en gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, (gangen, trappen, …) met de uitzondering van de technische lokalen
2) niet-huishoudelijke installaties: installaties die niet worden beschouwd zoals huishoudelijke installaties

Boek 2 - elektrische installaties op hoogspanning 
heeft betrekking op installaties waarvan de spanning meer bedraagt dan 1000 V in wisselstroom en 1500 V in gelijkstroom (met of zonder drempel).

Boek 3 - installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie 
heeft betrekking op installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, die door de openbare netbeheerders worden uitgebaat.

WAT MET DE BESTAANDE INSTALLATIES?
De installaties zijn opgenomen in verschillende categorieën volgens de datum van hun ingebruikname. Voor installatie oud AREI en Bestaande elektrische installaties is Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties van toepassing.

In het kader van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen waarvoor het begin van de uitvoering voor de datum  van  inwerkingtreding van het nieuwe AREI werd gestart, werden volgende richtlijnen vastgesteld;

  • De aanvrager van de controle dient aan het erkend organisme belast met de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname de datum mee te delen die in aanmerking moet worden genomen als de datum van het begin van de uitvoering.
  • Het dossier van de elektrische installatie bevat het document, dat het relevante karakter van de gekozen datum verklaart. Dit document wordt geïdentificeerd, gedateerd en handgetekend door de verantwoordelijke van de installatie en/of de bouwheer.
  • De eventuele toepassing van deel 8 voor deze installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen bij de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname zal op 1 juni 2022 eindigen.

Voor de installaties of belangrijke wijzigingen en uitbreidingen die voor 1 juni 2020 werden uitgevoerd en waarvoor het oud reglement (AREI) van toepassing was, blijven de op het laatste verslag vermelde inbreuken van toepassing. 

Het volgend controlebezoek moet gebeuren binnen de op het laatste controleverslag ingeschreven termijn.

OVERGANGSPERIODE VAN DE 3 BOEKEN
Gedurende de overgangsperiode is enkel het AREI van toepassing. Het is onmogelijk om een controle van een elektrische installatie door een erkend organisme volgens de voorschriften van één van de drie boeken uit te voeren. 

Zodra de overgangsperiode beëindigd is, zijn de drie boeken van toepassing. Het is onmogelijk om een controle van een elektrische installatie door een erkend organisme volgens de voorschriften van het AREI uit te voeren. 

Het AREI is niet meer van toepassing op de datum van 1 juni 2020, alsook de ministeriele besluiten genomen in uitvoering van sommige artikelen van het AREI voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie.

CONTACT
Klik hier voor meer informatie.