Dienstenoverzicht

Rotonde
Elektriciteitskabeldraad Beschermende buis Ondergronds

Advies en engineering ondergrondse infrastructuur

Meer informatie

Gele lijn die aangeeft dat veiligheid voorop staat

ATEX-inspectie en advies rond explosieveiligheid

Meer informatie

Ingenieurs die bouwplan controleren

Brandpreventie ontwerp, risicoanalyse en inspecties volgens NBN S 21-100-1

Meer informatie

Destructief en niet-destructief onderzoek metalen

Meer informatie

Duurzaamheid en circulaire bouwdiensten: LCA en EPD

Meer informatie

Ingenieur die site-inspectie uitvoert

Inspectie civiele werken en schade-analyses

Meer informatie

Drone-inspectie

RPAS-inspecties

Meer informatie

Architect werktafel met veiligheidshelm

Technische documentatie

Meer informatie

Laboratoriumtestmonster van grind

Staalname en testen van mortel, grout, beton en metalen

Meer informatie

Analyse van constructiegegevens

Validatie en analyse (beton-) constructiegegevens

Meer informatie

Wettelijke inspecties hefwerktuigen, elektrische installaties, drukapparatuur en opslagtanks

Meer informatie

Advies en engineering ondergrondse infrastructuur

Wij adviseren rondom technische zaken, en houden hierbij rekening met alle betrokken aspecten, zoals bodem, milieu, water, kabels en leidingen derden en andere omgevingsaspecten. Onze engineers voeren de complete engineering voor kabels en leidingen uit: van haalbaarheidsstudies en tracéstudies, inclusief alle omgevingsonderzoeken tot aan het definitief ontwerp voor het gekozen tracé, inclusief overzichtstekeningen, detailtekeningen en alle benodigde specialistische berekeningen zoals sterkte, drukval, hydraulica/waterslag, RIVM magneetveldzone, EMC en thermische beïnvloeding en ook berekeningen voor gestuurde boringen.

ATEX-inspectie en advies rond explosieveiligheid

Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX-normen of -richtlijnen opgesteld met de focus op gas- en stofontploffingsgevaar. Wij verzorgen inspectie op wettelijke basis volgens het AREI (KB 08/09/2019) en de EN 60079-17 en geven advies voor de sociale ATEX-richtlijn 153. Zo bent u zeker dat producten en installaties, werkomgevingen en persoonlijke competenties aan de gestelde regels en eisen voldoen.

Brandpreventie ontwerp, risicoanalyse en inspecties volgens NBN S 21-100-1

Het creëren van een veilige locatie start bij het garanderen van brandveiligheid in de ontwerpfase van kunstwerken. De risico’s rond brand kennen, beheren en beheersen is in de ontwerpfase cruciaal. Wij ondersteunen u bij deze risicoanalyse en -beheersing met behulp van een inzicht in de situatie en advies op basis van de norm NBN S 21-100-1. Hierin zijn de wettelijke vereisten en verplichtingen vastgelegd voor brandveiligheid bij het ontwerpen van gebouwen. We starten met een basis van uw behoeftes en de aanwezige brandveiligheidsrisico’s. Deze worden mogelijk aangevuld met detailstudies. Ook controleren en bespreken we samen met de installateur het ontwerp voor de branddetectie- en brandmeldsystemen in uw constructie. Op deze wijze voldoet u aan de noodzakelijke eisen van brandveiligheid tijdens het ontwerp.

Destructief en niet-destructief onderzoek van metalen

Stel de kwaliteit uw ferro- en non-ferrometalen producten vast door middel van destructieve metaaltesten. Niet-destructief onderzoek (NDO) biedt een betrouwbaar inzicht in de veilige en efficiënte werking van uw apparatuur en middelen en detecteert defecten voor ze tot ernstige schade leiden. Dit doen we volgens internationale en Europese normen en een veelvoud aan methoden. Voor NDO bieden we onder meer radiografisch, ultrasoon, magnetisch, penetrant onderzoek en Time of Flight Diffraction (ToFD). Destructief onderzoek vindt plaats middels een trek-, breek- of buigproef, charpy impact test en macro- en microscopisch onderzoek. Ofwel een compleet dienstenpakket waarmee we de bouwsector verder helpen.

Duurzaamheid en circulaire bouwdiensten: LCA en EPD

Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordende factor bij bouwprojecten en -producten. Als gevolg moet u in staat zijn opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers te voorzien van de betreffende milieu-informatie en bijbehorende impact. Veelal start dit inzicht met het opstellen van een levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee brengen we het gehele traject van productie tot aan recycling van een product in kaart. Dit levert een milieuprofiel op waarmee we de milieu-impact (MKI-waarde) van het product zichtbaar maken. Ook voorzien we in afgifte van een Environmental Product Declaration (EPD) ofwel milieuproductverklaring: een door een derde partij geverifieerde verklaring over de milieu-impact van een product.

Inspectie civiele werken en schade-analyses

Het beoordelen van civiele werken is vaak complex. Om inzicht te krijgen in de staat en om schades op orde te krijgen, is een betrouwbare constructieve beoordeling van groot belang. Hierbij speelt de veiligheid van een constructie altijd een centrale rol. We verschaffen inzicht in de staat en (rest)levensduur van een civiele werken, bepalen de omvang en oorzaak van schades en eventuele daaraan verbonden risico’s. Dit kan middels quick scans, forensisch onderzoek, opstellen van onderhouds- en herstelplannen, begeleiding en controle van herstelwerkzaamheden, uitvoerings en opleveringscontrole en second opinions.

RPAS-inspecties

Inspecties met drones, ofwel Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), zijn veiliger en sneller dan bemande onderzoeken. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor inspecties op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plaatsen. Wij voorzien onder meer in constructieve inspecties volgens geldende normen, periodieke keuringen, 3D modellen, werfopvolging en thermografie en kunnen verschillende soorten apparatuur aan drones monteren, waaronder hoge resolutie en infrarood camera’s en sensoren om gaslekkages op te sporen. Voor het vliegen met drones gelden strikte regels, zeker op locaties zoals bouwplaatsen. Daarom werken we samen met BAFA: de toonaangevende Approved Training Organisation voor de luchtvaart. We kunnen u daardoor ontzorgen in risicoanalyse en het vergunningentraject voorafgaand aan de inspectie, tot aan de rapportage na afloop.

Staalname en testen van mortel, grout, beton en metalen

Bij de bouw van grote infrastructurele constructies is het noodzakelijk de kwaliteit van bouwmaterialen snel en efficiënt te beoordelen. Deze dien namelijk te voldoen aan vooraf vastgestelde specificaties. Wij testen daarom de kwaliteit van mortel, grout, beton en metalen in ons materiaalkundig laboratorium. Dankzij onze efficiënte routingmap zijn we in staat een transport te regelen op maat: vanuit bouwplaats naar ons laboratorium. Het afhalen en vervoeren van pakketjes, monsters en stalen kan via een eenvoudige en uniforme manier als order bij ons geplaatst worden.

Technische documentatie

Technische documenten moeten correct, bondig en begrijpelijk worden opgesteld. Of dit nu technische productinformatie, software manuals & lokalisatie, technische vertalingen of technische illustraties & animaties betreft. Onze gespecialiseerde medewerkers bezitten én de ervaring én de kennis om technische documenten op te stellen, te illustreren en te vertalen. Onze aanpak is eenvoudig: de overvloed aan technische gegevens nauwgezet herleiden tot gestructureerde en gebruikersvriendelijke documenten. Het eindresultaat leveren wij in elke gewenste lay-out.

Validatie en analyse (beton)constructiegegevens

Bij het ontbreken van gegevens van een (beton)constructie of bij schadebeoordeling, herstel of renovatie, kan validatie van gegevens middels (niet-)destructieve technieken uitkomst bieden. Ook de conformiteit van nieuwbouw kan hiermee getoetst worden. De geavanceerde manier van onderzoek maakt het mogelijk om in constructies te ‘kijken’. Denk hierbij aan het bepalen van de betondekking, de positie van de (voorspan)wapening of leidingen en de aanwezigheid van wapeningscorrosie, scheuren of holtes. Hierdoor heeft u snel en efficiënt inzicht in de opbouw en kwaliteit van constructies, zonder deze noemenswaardig te beschadigen. 

Wettelijke inspecties hefwerktuigen, elektrische installaties, drukapparatuur en opslagtanks

Wij voorzien in een diversiteit aan inspecties volgens de wetgeving om de veiligheid te vergroten en arbeidsongevallen te voorkomen. Dit doen we onder meer in periodieke keuringen van hefwerktuigen en hijstoebehoren bestaande uit inspectie en controle van de veiligheidsvoorzieningen op basis van het ARAB. We voorzien daarnaast in controle van elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties volgens het AREI (KB 08/09/2019) en doen in- of uitwendig onderzoek van vaste reservoirs onder druk, luchtcompressoren en opslaghouders volgens het VLAREM.

Neem contact op