SGS Environmental Analytics

Zorg voor ons Milieu

Zorg voor ons Milieu

SGS Environmental Analytics voor grond- en wateranalyses biedt u snelle en betrouwbare oplossingen, teneinde u te ondersteunen bij bouwprojecten, verbeteringsprojecten op het gebied van gezondheid en veiligheid en om u te helpen bij wettelijke naleving. Daarnaast biedt SGS's Drinking Water Testing divisie in Engeland gezondheidskritische oplossingen voor drinkwaterleveranciers. SGS Environmental Analytics begeleidt haar klanten in het onderzoeken, controleren en uitvoeren van bouwactiviteiten, saneringen, afval- en waterbeheer.

Drinking Water Testing voert in een kritisch tijdsbestek analyses uit in de waterketen, teneinde de veiligheid voor menselijke consumptie te waarborgen. De ervaring van SGS Environmental Analytics heeft haar de positie van marktleider bezorgd op dit gebied. SGS Environmental Analytics is vooraanstaand in innovatie en noodzakelijke investeringen; dit zodat het ondersteunen van nutsbedrijven en bevoegd gezag gewaarborgd blijft en tot slot de veiligheid van de waterketen gegarandeerd blijft.

Met meer dan 30 jaar ervaring verzorgt SGS Environmental Analytics analyses vanuit een pan-Europees netwerk van laboratoria. Onze dienstverlening geeft onze klanten de mogelijkheid om te beschikken over een totaalpakket, dat bestaat uit het ophalen van monsters, transport, onderzoek, analyses, digitale opdrachtverstrekking, rapportage en tot slot advies en begeleiding.

SGS Environmental Analytics

Milieuanalyses

Milieuanalyses

Chemie/ Organisch/ Anorganisch

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van de samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Meer informatie

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels.

Meer informatie

Uitloogonderzoek

Bepalen van de emissie van anorganische en/of organische componenten in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Meer informatie

Soil2Control

Meer dan 200 verbindingen geanalyseerd in één pakket.

Meer informatie

AS3000

Sinds 1 juli 2007 is het Accreditatieschema 3000 (AS3000) in werking getreden.

Meer informatie

AP04

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer.

Meer informatie

Chemie/Organisch/Anorganisch

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van de samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Het brede scala aan chemische analyses bevat onder andere: Anionen/ Kationen/ pH/ Electrische geleidbaarheid/ Cyaniden/ Chemisch zuurstofverbruik/ Biologisch zuurstofverbruik/ Nutriënten

Organische chemie is de tak van de chemie die zich bezighoudt met organische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die koolstofatomen en waterstofatomen bevatten. De term organisch is oorspronkelijk aan deze groep verbindingen gegeven omdat deze moleculen in levende wezens voorkomen. SGS Environmental Analytics biedt u een zeer breed scala van analyses op organische componenten. Hieronder treft u enkele voorbeelden: Minerale olie/ (Vluchtige) aromatische verbindingen/ PAK/ CKW/ Bestrijdingsmiddelen/ Alkyl- en chloorfenolen/ Alcoholen/ Glycolen

Anorganische chemie is de tak van de chemie die zich bezig houdt met anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, metalen, maar ook water. Maar ook verbindingen mét koolstof kunnen anorganisch zijn, zoals kooldioxide. De scheiding tussen organisch en anorganisch is niet altijd volledig duidelijk, hoewel organische chemie zich vooral op de chemie van het element koolstof richt. De twee aangeboden hoofdcategoriën zijn: Deeltjesgrootte/ Zware metalen

Contactformulier

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. De naam asbest komt van het Griekse woord “asbestos” dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Een juiste naam voor dit mineraal, omdat asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Asbest is sterk en flexibel tegelijk, slijtvast en thermisch, elektrisch en geluidsisolerend. In vergelijking met synthetische vezels (Man Made Mineral Fibers) is asbest een goedkope grondstof. Asbest wordt gewonnen uit gesteente, waarbij dit gesteente wordt verkleind. Hierbij komen de asbestdeeltjes vrij.

Tussen 1940 en 1993 is in Nederland heel veel asbest toegepast in de bouw. Voorbeelden zijn: asbestcement, onderlagen van vloerbedekkingen, kitten, betonlijmen, verven en dakbedekkingsbitumen. Bovendien is het veel gebruikt voor brandisolatie en ter bescherming tegen hitte. Daarnaast is asbest veelvuldig toegepast in apparaten, transportmiddelen, constructies en installaties (broodroosters, schepen, auto’s, vrachtwagens, treinstellen, wegen en liftinstallaties.

Analyses

Voor de analyse van een monster op de aanwezigheid en concentratie van asbest zijn vier microscopische technieken beschikbaar:

 • Stereomicroscoop: de stereomicroscoop wordt gebruikt voor een eerste visuele screening van de asbestverdachte materialen. Bij een vergroting van 5 – 60 maal wordt gekeken of het materiaal vezels bevat, die mogelijk asbest kunnen zijn. Na de identificatie wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid asbest (m/m%).
 • Polarisatiemicroscoop: met de polarisatiemicroscoop kan in een groot aantal gevallen worden vastgesteld of een verdachte vezel inderdaad asbest is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van optische eigenschappen van asbestvezels als brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht. Er wordt gewerkt met vergrotingen tussen 100 en 500 maal.
 • Fasecontrastmicroscoop: met behulp van de fasecontrastmicroscoop kunnen vezels worden geteld. De techniek wordt gebruikt om vezels te tellen op luchtbemonsterde filters.
 • Elektronenmicroscoop: met de elektronenmicroscoop kan een zeer sterke vergroting van vezels worden gemaakt (tot > 25.000 maal). In combinatie met röntgendiffractie kan worden vastgesteld uit welke elementen de aangetroffen vezel bestaat. Hierbij wordt gekeken naar Si, Mg, Fe,Ca, Na, Mn en Al en in het bijzonder naar hun onderlinge verhoudingen, die karakteristiek zijn voor een bepaalde asbestsoort.

SGS Environmental Analytics werkt volgens de volgende normen:

 • ontwerp-NEN 5707 (grond- en waterbodemmonsters): als in de fractie > 4 mm niet-hechtgebonden asbestmaterialen worden aangetroffen, dan is het verplicht de kleinste fractie (deeltjes <500 micrometer)="" te="">
 • ontwerp-NEN 5896 (monsters van materialen): aantonen en identificeren van asbest met behulp van stereo- en elektronenmicroscopie. Bij twijfel is eventueel identificatie met behulp van elektronenmicroscopie mogelijk.
 • ontwerp-NEN 5897 (bouw- en sloopafval en puingranulaat): als in de fractie > 4 mm niet-hechtgebonden asbestmaterialen worden aangetroffen, dan is het verplicht de kleinste fractie (deeltjes <500 micrometer)="" te="" met="" de="">

SGS Environmental Analytics beschikt over alle genoemde microscopen en is daarom in staat alle (door RvA geaccrediteerde!) analyses geheel conform de daarvoor geldende NEN-normen uit te voeren.

Contactformulier

Uitloogonderzoek

Bepalen van de emissie van anorganische en/of organische componenten in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen

Wat is uitloging?

De afgifte van anorganische en/of organische componenten uit materialen door statisch of dynamisch contact met een uitloogvloeistof.

Wat is het doel van een uitloogproef?

Het onderzoeken van materialen op mogelijk verontreinigende stoffen die in het milieu terecht kunnen komen over een langere periode (tot 100 jaar).

Een indicatie krijgen over de mobiliteit van de te onderzoeken stoffen in relatie met de tijd. Een indicatie krijgen van de neutraliserende capaciteit van het materiaal. Uitloogproeven worden uitgevoerd op monolitische en granulaire, vaste, grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Soorten testen

 • Kolomproef: Proef waarmee het uitlooggedrag van poeder- en korrelvormige materialen kan worden gesimuleerd als functie van de L/S-waarde over een L/S-traject van 0.1 tot 10 l/kg. De totale emissie bij L/S 10 is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/kgDS, die over een periode van 60 tot 100 jaar uitloogt.
 • Diffusieproef: De diffusieproef is een statische proef om het uitlooggedrag van monolitische en vormgegeven (bouw)materialen te bepalen. De emissie is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/m2, die over een periode van 60 to 100 jaar uitloogt.
 • CEN-test: De CEN-test geeft informatie over het uitlooggedrag van granulair materiaal, waarbij de emissie, uitgedrukt in mg/kgDS, gemeten wordt in L/S 10.
 • Beschikbaarheidstest: De beschikbaarheidstest geeft een totaal beeld van de maximale uitloging van componenten, uitgedrukt in mg/kgDS, bij een L/S 100. Deze test is een “worst-case-scenario”. Tevens wordt hiermee de neutraliserende capaciteit van het materiaal weergegeven.

Contactformulier

Soil2Control

Bent u op zoek naar een breed scala aan verbindingen, snelle analysetermijnen, kleine monsterhoeveelheden en vooral naar een screening met lage detectiegrenzen die geschikt is voor monsters afkomstig van complexe locaties of van locaties zonder geschiedenis? Dan is Soil2Control voor u. Met het Soil2Control pakket worden meer dan 200 verbindingen geanalyseerd, waaronder PCB's, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, koolwaterstoffen en vluchtige organische verbindingen. Soil2Control is beschikbaar voor zowel grond- als wateranalyses. De volledige lijst van verbindingen in Soil2Control werd vastgesteld om aan de eisen van de Europese wetgeving te voldoen en voorziet in de Europese marktbehoeften. De lijst van verbindingen en de rapportagegrenzen zijn op verzoek beschikbaar.

Betrouwbaar en vernieuwend: Soil2Control is een snelle en betrouwbare benadering, een doorbraak voor milieuadviseurs. De analyse wordt uitgevoerd in ons laboratorium in Rotterdam (Nederland) en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze laboratoria in Engeland, Nederland en Zweden.

Makkelijk en snel - De voordelen van Soil2Control:

 • Kwantitatieve screening.
 • Kleine monsterhoeveelheid nodig.
 • Accreditatie volgens ISO 17025 voor de meeste parameters.
 • Lage detectiegrenzen.

Analysetermijn: De resultaten zijn beschikbaar in vijf werkdagen na ontvangst van de monsters op in ons laboratorium. Indien u uw resultaten binnen drie werkdagen nodig heeft, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Contactformulier

AS3000

Sinds 1 juli 2007 is het Accreditatieschema 3000 (AS3000) in werking getreden. AS3000 bevat de kwaliteitseisen voor laboratoria voor al het milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het kader van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van het Ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De eisen voor het uitvoeren van analyses van bouwstoffen en grond voor partijkeuringen zijn al in 1999 vastgelegd in het Accreditatieprogramma AP04. De afgelopen jaren hebben commerciële laboratoria, samen met VROM, onder leiding van SGS Environmental Analytics, ook een kwaliteitsdocument ontwikkeld voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 beschrijft alle kwaliteitseisen vanaf het moment van monsteroverdracht aan het laboratorium tot en met analyse in het laboratorium.

Voordelen: AS3000 zorgt niet alleen voor een aanscherping van het gehele kwaliteitssysteem. AS3000 schrijft ook een verplichte monstervoorbehandeling voor, bestaande uit malen en homogeniseren. Dit malen en homogeniseren van de grond verlaagt de kans op grote spreiding van analyseresultaten aanzienlijk. Dankzij de monstervoorbehandeling zijn de resultaten nog betrouwbaarder, wordt de faalkans dus kleiner en is er uiteindelijk minder aanvullend onderzoek nodig.

Snel en betrouwbaar: Teneinde onze klanten onze welbekende spoedservice te kunnen blijven bieden, is een een zeer efficiënte maalmachine voor de monstervoorbehandeling ontwikkeld. Dit betekent concreet dat wij ondanks de monstervoorbehandeling nog steeds in staat zijn, om bijvoorbeeld in het geval van bodemsanering overnight-service te verlenen.

Contactformulier

AP04

Algemeen - Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer. Dit houdt in: een balans tussen bescherming van de bodemkwalitit voor mens en milieu én het gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en aanleg van wegen. In het Besluit Bodemkwaliteit in onderdeel Bouwstoffen opgenomen. Van alle bouwstoffen moet worden aangetoond dat ze voldoen aan de normen die daarvoor gesteld zijn voordat ze bv. hergebruikt worden. SGS Environmental Analytics kan de analyses voor u uitvoeren op bouwstoffen (vormgegeven en niet vormgegeven) en op grond.

Accreditaties: Een laboratorium dat onderzoek in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit uitvoert dient, naast een accreditatie volgens de EN-45000 serie een accreditatie volgens AP04 te bezitten (in Nederland beoordeeld door de Raad van Accreditatie). SGS Environmental Analytics is geaccrediteerd voor de volgende pakketten:

 • SG1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en de bepaling van de samenstelling van grond (NVN/NEN 5740).
 • SG2: Aanvulling op SG1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van samenstelling van grond.
 • SB1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond)en afvalstoffen.
 • SB2: Aanvulling op SB1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen.
 • U1: Uitloging (kolomproef) van niet-vormgegeven bouwstoffen en grond, inclusief eluaatanalyses.
 • U2: Uitloging (beschikbaarheidsproef / diffussieproef) vormgegeven bouwstoffen en grond inclusief eluaatanalyses

Capaciteit: SGS heeft een capaciteit van 75 monsters per dag voor samenstellingonderzoeken en kan 240 uitloogproeven inzetten.

Verpakkingsmaterialen: In AP04 is vastgelegd op welke wijze monsters dienen te worden genomen en hoeveel monster dient te worden aangeleverd. Voor het bemonsteren worden door SGS Environmental Analytics gratis emmers ter beschikking gesteld met een inhoud van 7,5L of 1,8L.

Levertijden: SGS Environmental Analytics biedt een standaard levertermijn van zeven werkdagen voor het samenstellingsonderzoek voor grond en het samenstellingsonderzoek voor bouwstoffen. Voor de overige analyses is de standaardlevertermijn 10 tot 12 werkdagen. De standaard levertermijn voor uitloogonderzoek door middel van de kolomproef bedraagt 25 werkdagen.

AP04-Express: Bij de AP04-Express zijn de resultaten van uw samenstellingsonderzoek binnen vijf werkdagen bij u bekend. Dit betekent dat als u maandag monsters aanlevert in ons laboratorium, dan zijn de resultaten de daarop volgende maandag voor 19.00 uur beschikbaar. Voor de AP04-Express geldt een toeslag van 50%.

AP04-SuperExpress: Naast de AP04-Express heeft SGS Environmental Analytics nu ook de SuperExpress Service. Hierbij rapporteren wij de resultaten van uw samenstellingsonderzoek zelfs in drie werkdagen! Omdat we hiervoor een beperkte capaciteit hebben is reservering via uw accountmanager wel noodzakelijk. De toeslag voor de SuperExpress Service is 75%.

Naast bovenstaande kunnen wij ook uw kolomtesten inclusief analyse(s) op het eluaat binnen vier weken voor u afronden. Voor deze service brengen wij u 25% toeslag in rekening.

Contactformulier

SGS Environmental Analytics

Matrices

Bodem

(Bron: NEN 5707)
Vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Grond

(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Grondwater

(Bron: Kaderrichtlijn water)
Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.

Waterbodem

(Bron: voor waterbodem is geen formele definitie voorhanden. In het kader van dit Accreditatieschema AS3000 wordt de definitie van Baggerspecie gehanteerd, zoals gegeven in het Besluit Bodemkwaliteit)
Materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Bitumen

(Bron: NEN 7331)
Zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof.

Asfalt

(Bron: NEN 7331)
Natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.

Afvalwater

(Bron: ISO 6107-1)
Water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces en dat niet meer nodig is in dat proces.

Lucht

(Bron: Energie en milieu-informatiesysteem VITO, België)
Mengsel van een aantal gassen en stoffen, waarvan de samenstelling constant is en gecreëerd door natuurlijke processen, met als voornaamste gassen zuurstof (20,9 %) en stikstof (78,1 %).

Bouwstof

(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)
Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

Asbest

(Bron: NEN5707)
Mineralogische naam die bepaalde vezelvormige silicaten beschrijft die behoren tot de mineralogische groep van de serpentijn- en amfiboolmineralen en die zijn uitgekristalliseerd in de zogenaamde asbestiforme vorm en daardoor gemakkelijk splijtbaar zijn tot lange, dunne, flexibele sterke vezels wanneer ze worden vermalen of verwerkt.
Opmerking:
De mineralen die onder de definitie vallen zijn: chrysotiel (CASnr. 12001-29-5), crocidoliet (CASnr. 12001-28-4), amosiet (CASnr. 12172-73-5), vezelvormig anthophyliet (CASnr. 77536-67-5), vezelvormig actinoliet (CASnr. 77536-66-4) en vezelvormig tremoliet (CASnr. 77536-68-6).

SGS Environmental Analytics

Levertermijnen

Levertermijnen

SGS Environmental Analytics biedt haar klanten een hoge leveringsbetrouwbaarheid van meer dan 90% op projectbasis. Iedere dag worden er vele duizenden monsters verwerkt. Door een zeer efficiënte organisatie en door uitgebreide controlesystemen behaalt SGS Environmental Analytics al geruime tijd zeer goede prestaties ten aanzien van haar levertijden van analyseresultaten. SGS Environmental Analytics kent diverse leveringstermijnen met onder meer een aantal spoedservices. De standaard leveringstermijn voor routinematige analyses bedraagt vijf werkdagen. Leveringstermijnen voor overig onderzoek worden in overleg vastgesteld. SGS Environmental Analytics kent de volgende spoedtermijnen:

 • 7-uur service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 07:15 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 150% wordt in rekening gebracht.
 • Overnight-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 09:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 100% wordt in rekening gebracht.
 • 24 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 75% wordt in rekening gebracht.
 • 48 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de tweede werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 50% wordt in rekening gebracht.
 • 72 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de derde werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 25% wordt in rekening gebracht.
 • Standaard levertermijn: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de vijfde werkdag vóór middernacht beschikbaar (per fax of email).
 • Asbest 24 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 18:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 200% wordt in rekening gebracht.
 • Asbest 48 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de tweede werkdag vóór 18:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 150% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-superexpres 72 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de derde werkdag vóór 19:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 75% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-expres 5 dagen-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de vijfde werkdag vóór 19:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 50% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-standaard levertermijn 7 werkdagen-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de zevende werkdag beschikbaar (per fax of email).
 • AP04-standaard levertermijn (bouwstoffen) 12 werkdagen: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de twaalfde werkdag beschikbaar (per fax of email).

Deze analysetermijnen hangen uiteraard ook af van de minimale tijdsduur van de analyses.

SGS Environmental Analytics

Logistieke ondersteuning

Depots

Depot Breda
Gijzenveld 4-4
4817 ZE Breda
Telefoon: +31 (0)76-5810602
Uiterste aanlevertijd: 17.30u

Depot Veghel
BKS
Pater van den Elsenlaan 8
5462 GG Veghel
Telefoon: +31 (0)413-378825
Uiterste aanlevertijd: 17.00u (Ingang bij de NCB laan 117-119 bij het BP station)

Verpakkingen

SGS Environmental Analytics stelt monsterpotten, monsterflessen en ander verpakkingsmateriaal ter beschikking aan haar klanten. SGS Environmental Analytics levert om kwalitatieve redenen standaard (geconserveerd) glaswerk uit. Onderaan deze pagina kunt u een pdf-document downloaden of bekijken waarin tabellen zijn opgenomen met de voor de specifieke analyses benodigde hoeveelheden monster en het te gebruiken glaswerk. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de nu geldende analysenormen. Een belangrijk aspect hierbij is dat er dientengevolge bij monsterneming ten behoeve van metaal-analyse, in het veld gefiltreerd en aangezuurd moet worden. Uit kwaliteitsoogpunt wordt bij monsteraanleveringen die afwijken van de opgegeven richtlijn, hiervan op het analysecertificaat melding gemaakt. Ter ondersteuning van efficiënt veldwerk zijn de monsterpotten en -flessen steeds voorzien van een unieke, waterbestendige barcodesticker. De verpakkingsmaterialen zijn bij de afdeling Customer Support te bestellen.

Overzicht verpakkingsmaterialen

Matériel demballage-15032023

Monsters langer bewaren

Grondmonsters worden standaard tot vier weken na aanlevering gekoeld bewaard, tenzij u een schriftelijk verzoek indient middels het onderstaande bewaarformulier. Informeert u bij Customer Support naar de kosten voor deze service. Het langer bewaren van grondmonsters kan voor een periode van maximaal zes maanden. Hierna worden de monsters op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd. De kosten van het milieuverantwoord afvoeren van monsters en het langer bewaren zijn weergegeven in ons tarievenoverzicht.

SGS Environmental Analytics

Service & Expertise

Service & Expertise

SGS Environmental Analytics streeft als toonaangevend milieulaboratorium een hoge leverbetrouwbaarheid en kwaliteit na, die worden gerealiseerd door de kennis en ervaring die onze medewerkers in vele jaren hebben opgebouwd, als ook door het hanteren van up-to-date analytisch chemische methoden met behulp van een modern en geavanceerd instrumentenpark. De kwaliteit wordt tevens gegarandeerd door persoonlijke aandacht en het handhaven van een strikt en ambitieus intern kwaliteitssysteem. Via onze klanteninterface '@mis' kunnen opdrachten worden verstrekt, onderzoeksresultaten worden gevolgd en diverse rapportages statistisch worden bewerkt.

Bovengenoemde vormen van serviceverlening stellen de klant in staat om met vertrouwen met ons samen te werken zodat de klant op zijn beurt kan acteren als een betrouwbare schakel in de gehele waardeketen. SGS Environmental Analytics is actief in een jonge, soms nog zeer onvolwassen markt die in de diverse Europese landen verschillende niveaus van groei kent. Deze verschillende niveaus heeft een directe relatie met de noodzakelijk ondersteuning en behoeften van onze klanten. Onze visie is door aanwezigheid van locale “customer support centers” deze ondersteuning te bieden.

Concreet omvatten deze centers een duidelijke structuur, te weten: sales- en accountmanagers, actief met het bezoeken en adviseren van onze klanten, en de afdeling customer support, onder andere verantwoordelijk voor technische, logistieke en commerciële ondersteuning. Wij geloven dat door procesoptimalisatie met een centraal laboratorium de Europese markt op een hoog serviceniveau bediend kan worden; hierbij is optimalisatie van externe logistiek cruciaal. SGS Environmental Analytics besteedt veel aandacht aan het opzetten van locale netwerken van koeriersservices, maar ook voor pan-Europese transporten zijn diverse afspraken gemaakt met “Express Delivery”-transporteurs. Wilt u meer weten of onze depots en/of toe te passen monsterverpakkingen, dan kunt u dit vinden onder de specifieke logistieke informatie in de navigator.

Sales Team

Gesprekken met onze klanten hebben aangetoond dat een modern laboratorium meer moet doen dan alleen tijdig kwalitatief goede resultaten leveren. Klanten waarderen organisaties die met hen meedenken. Een goede partner herkent situaties, denkt mee met andere en houdt het belang van zijn klanten in gedachten. SGS Environmental Analytics is zich hiervan bewust en streeft om haar services steeds te verbeteren. De essentiële feedback van klanten is verzameld tijdens dagelijkse contacten, dankzij structureel gebruik van een Customer Relationship Management-systeem (CRM) en ook dankzij onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken.

Ons Sales Team houdt contact met bestaande klanten over al hun operationele vraagstukken. U kunt ons Sales Team benaderen voor al uw vragen over:

 • Producten: Welke analyses? Heeft analyse A zin op matrix B? Etc...
 • Producteigenschappen: Welke methode? Welke meetonzekerheid? Welke rapportagegrens Etc…
 • Commercie: Wat is de prijs van analyse A?
 • Instructies: Hoe kan ik monsters aanleveren? Hoeveel monstermateriaal moet ik aanleveren? Kunt u mijn monsters komen ophalen? Etc…
 • Project voortgang: Wanneer kan ik mijn resultaten verwachten? Kunnen resultaten worden gefaxt? Etc…
 • Rapporten: Kunt u ook rapporteren in het Engels? In tweevoud? Etc…
 • Algemene vragen: analysetermijnen, verpakkingen, etc…
 • Klachten en vragen.

Daarnaast, heeft het contact met SGS Environmental Analytics altijd een persoonlijke tint: we bouwen aan een hechte relatie met onze klanten door regelmatig contact met hen te hebben. We streven naar een hoge servicebetrokkenheid en garanderen efficiënte communicatie.

Vacatures en open sollicitaties

De primaire doelstelling van SGS Analytics is om in Europa de best mogelijke analytische service te verlenen voor zowel de Food, Milieu, Pharma, Hygiene als de Products markt zodat onze klanten met vertrouwen kunnen handelen met de testresultaten.

Onze aanpak is eenvoudig: we gebruiken onze expertise en ervaring om snel betrouwbare analyse resultaten te leveren zodat onze klanten weinig tijd verliezen voordat de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Wij zijn er trots op een excellente customer service aan te kunnen bieden, en mochten we falen, dan zullen we nog beter ons best gaan doen. Heb je interesse in een functie bij SGS Analytics. Kijk bij Werk onder Nieuws en Media of er een passende vacature voor je is! Een open sollicitatie is ook mogelijk middels deze link. Aanbieden kandidaten, door door ons bekende uitzend- en recruitmentbureaus gebruik de volgende link om te solliciteren.

Contact Formulier

SGS Environmental Analytics

IT Oplossingen

IT Oplossingen

SGS Environmental Analytics loopt voorop met de toepassing van informatietechnologie. Geavanceerde systemen, gebaseerd op de laatste technologie, worden toegepast om de grote hoeveelheid laboratoriumgegevens snel en betrouwbaar te verwerken. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld middels internettechnologie om zo te zorgen dat de klanten de gegevens op eenvoudige wijze kunnen verwerken. SGS Environmental Analytics biedt u de internet-applicatie @MIS aan: hiermee kunt u ook via het internet opdrachten inboeken, resultaten opvragen en toetsen aan diverse regelgevingen. Indien gewenst kunnen ook – op aanvraag – de facturen digitaal opgevraagd worden.

Makkelijk en snel uw resultaten verwerken! Wilt u ook snel de analysegegevens verwerken, de status van een opdracht weten of een opdracht verstrekken? Maak dan gebruik van het uitgebreide laboratorium-portal @mis. Met @mis heeft u altijd toegang tot uw gegevens. Overzichtelijk en op de wijze die u wenst kunnen de gegevens verwerkt worden. Met @mis beschikt u altijd over de meest actuele informatie.

Daarnaast profiteert u onder andere van de volgende mogelijkheden:

 • Verstrekken van opdrachten
 • Track & Trace van analyseresultaten
 • Toetsen conform wetgeving
 • Toegang tot analyse certificaten en facturen
 • Rapporteren middels word en excel
 • Uitwisseling van gegevens met uw eigen informatiesysteem
 • Aanvragen van een koerier
 • @mis werkt snel, eenvoudig en veilig

Hulp op afstand: Om u als klant hulp op afstand te kunnen bieden maakt de service desk van SGS Environmental Analytics gebruik van software van NetViewer. Op deze pagina vindt u meer info en ook het programma voor het starten van een hulp-op-afstand-sessie. Met behulp van ´Hulp op afstand´ kan een SGS Environmental Analytics specialist het beeldscherm bekijken van de aanvrager. Ook kan de aanvrager extra rechten geven aan de specialist om zo de computer over te nemen. Hierdoor is het mogelijk support of ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen. Eén van de grote voordelen van deze software is dat hij niet geïnstalleerd hoeft te worden, maar alleen gestart. De eerste stap bij het tot stand brengen van een verbinding is het telefonisch contact tussen u en de SGS Environmental Analytics Service Desk Specialist. De Service Desk Specialist stelt vervolgens voor om een hulp-op-afstand-sessie te starten om het probleem te bekijken.

Door op de link ""Start Hulp op afstand"" aan de rechterkant van deze pagina te klikken, wordt het clientprogramma opgehaald. Naar keuze kunt u dit direct openen of eerst opslaan op uw computer (bijvoorbeeld op het Bureaublad) en vervolgens starten. Wanneer het programma gestart is dan wordt om een unieke code gevraagd. Deze code is per sessie verschillend; deze zal u door de Service Desk specialist worden verstrekt. Doordat een verbinding enkel tot stand kan worden gebracht door het invoeren van het sessienummer, is het nooit mogelijk dat een Service Desk Specialist met u meekijkt terwijl u dat niet weet. Op het moment dat de communicatie tussen uw systeem en dat van de Service Desk Specialist tot stand is gebracht, moet u de Service Desk Specialist nog toestemming verlenen om in deze sessie op uw scherm mee te kijken. Dit doet u door in het onderstaande dialoogvenster op ""Ja"" te klikken. U kunt effectiever werken en misverstanden uitsluiten.

Is het gebruik van deze software wel veilig? Hulp op afstand van Netviewer is uitgerust met een aantal veiligheidsmechanismen die ervoor zorgen dat u dit hulpmiddel zonder enige zorgen betreffende gegevensveiligheid kunt gebruiken:

Willekeurige sessie nummers voor de totstandbrenging van de verbinding: De willekeurig geproduceerde sessienummers zorgen ervoor dat u wordt verbonden met degene waarmee u wenst te communiceren.

128 bits encryptie: Elke verbinding met Netviewer wordt gecodeerd met een algoritme dat aan de SSL-norm voldoet, namelijk het 128 bits Blowfish-algoritme. Geen remote-control-rechten zonder uw expliciete toestemming: Standaard bevindt het systeem zich in ""View-only""-modus. Indien nodig kunt u remote-control-rechten toekennen aan de Service Desk Specialist. Deze remote-control-rechten kunt u onmiddellijk beëindigen door op de F12-toets te drukken.

Selectie van de te bekijken applicaties: De optie ´toepassingsselectie´ staat u toe om de toepassingen te specificeren die aan de Service Desk Specialist zichtbaar moeten zijn. Verbreken van de verbinding is op elk ogenblik mogelijk, door een simpele muisklik: Beide deelnemers kunnen op elk ogenblik de Netviewer verbinding verbreken door op de ""exit""-knop te klikken.

De authenticiteit van de software van Netviewer is gewaarborgd: De software van Netviewer is voorzien van een VeriSign-certificaat. Dit certificaat waarborgt dat het product een origineel softwareproduct is. U kunt er zo van verzekerd zijn dat met dit programma in geen geval is geknoeid. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van deze vorm van ondersteuning? Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u de Service Desk Specialist van SGS Environmental Analytics toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle over uw computer over te nemen.